zapytanie
Nowy oddział Wolbrom
poniedziałek, 24 marca 2014 11:19
Z przyjemnością informujemy o otwarciu nowego oddziału naszej Kasy.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług w Wolbromiu.
ull. Krakowska 24
32-340 Wolbrom
tel. (32) 75- 68-132
godziny: 8.30- 16.00
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
czwartek, 28 listopada 2013 15:32

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Skarbiec uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o BFG”. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.

Środki pieniężne członków Kasy chronione są na następujących zasadach:

  1. Obowiązkowy system gwarantowania obejmuje środki pieniężne zgromadzone w Kasie przez deponenta na rachunkach imiennych, z wyłączeniem środków wpłaconych tytułem udziałów i wkładów członkowskich, oraz jego należności wynikające z przeprowadzania przez Kasę rozliczeń finansowych, w walucie polskiej lub w walutach obcych, według stanu na dzień spełnienia warunku gwarancji, potwierdzone wystawionymi przez Kasę dokumentami imiennymi, powiększone o naliczone odsetki do dnia spełnienia warunku gwarancji, a także kwoty, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 38ze ustawy o BFG, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji, do wysokości równowartości w złotych 100.000 euro – w 100%. Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

  2. Kwota, o której mowa w pkt. 2, określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Kasie.

  3. Obowiązkowym systemem gwarantowania objęte są środki pieniężne deponentów, tj. osób fizycznych, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych kościoła lub związku wyznaniowego posiadających osobowość prawną, spółdzielni niebędących kasą lub Kasą Krajową, związków zawodowych, wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem członków zarządu i rady nadzorczej Kasy oraz pracowników podlegających bezpośrednio członkom zarządu, osób pełniących funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów Kasy i ich zastępców, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunków gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji. W przypadku prowadzenia przez Kasę jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny) deponentem jest każda z tych osób w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie – w częściach równych.

  4. Spełnienie warunku gwarancji następuje w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności Kasy, ustanowieniu zarządcy komisarycznego, o ile nie został ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Kasy.

  5. Z dniem spełnienia warunku gwarancji deponent nabywa w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uprawnienie do świadczenia pieniężnego na warunkach określonych w ustawie o BFG. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

 
SAK
wtorek, 02 kwietnia 2013 07:44

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki działa przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni.

 

 

 

 

 

 

Arbitraż to szybka i tania forma rozstrzygania sporów pomiędzy usługodawcą, a konsumentem. SAK ma na celu rozstrzyganie sporów w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kasę czynności podejmowanych w ramach działalności statutowej.

Postępowaniem przed SAK mogą być objęte spory powstałe po dniu 01.10.2002 roku, w których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 8.000 złotych.

Postępowanie przed Arbitrem wszczyna się na wniosek złożony przez klienta w dwóch egzemplarzach w Biurze SAK lub przesłany pocztą na adres:

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia

Do wniosku należy dołączyć dokument, z którego wynika, że postępowanie reklamacyjne w Kasie zostało zakończone ewentualnie oświadczenie wnioskodawcy, że nie otrzymał odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

Wraz z wniesieniem wniosku należy uiścić wpis w wysokości 50 zł; w przypadku kiedy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł, wpis wynosi 20 zł.

Wpis uiszcza się poprzez wpłatę na rachunek SAK:
BZ WBK SA O/Gdynia

61 1090 1102 0000 0001 1105 9931

 


«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»